Bli Medlem - Stord Hestesportlag


 For å halda medlemsregisteret vårt oppdatert treng me følgjande opplysningar:

- Namn på alle familiemedlemmar + fødseldato på alle. Me treng og adresse, telefonnummer og mailadresse.

- Medlemskap med Hestesport – senior ( over 18 år) kr 450,-

- Medlemskap med Hestesport – junior (under 18 år) kr 350,-

- Familiemedlemskap med Hestesport                         kr 600,- 


For spørsmål kring innmelding eller anna kring medlemsskap, send mail til enaulv@gmail.com


Bruk av anlegget for andre enn dei som står oppstalla er kr 3000 pr år. Evt. 100 kr pr gong. Dette skal
betalast inn på konto til Hestesportsenteret: 1503.51.72952.

Forpliktelsar ved medlemskap
Medlemar i Stord Hestesportlag pliktar å :
• Overhalde NIF, og organisasjonsledda under, samt Stord Hestesportlag, sine lover og reglar.
• Ikkje opptre på en slik måte at medlemmen si åtferd er til skade for Stord Hestesportlag sitt virke.
• Bidra positivt til å styrke samhold og godt miljø blant klubben sine medlemmer.
• Avstå frå uttalelsar til media der det er fare for at andre medlemmer eller klubben vert sett i vanry.
• Det må heller ikkje forekomme uttalelser som fremjar eigne interesser.
Ein søkjer kan ikkje verta teken opp som medlem utan at økonomiske forpliktelsar til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i klubben er først gyldig og reknast frå den dag første kontingent er betalt.


Levert av IdrettenOnline