Miljøreglar

Postet av Stord Hestesportlag den 6. Nov 2016

Miljøreglar for Stord Hestesportsenter

Stord Hestesportsenter arbeider for eit godt miljø for born, unge og vaksne.

Me ynskjerå fremme idretten sine grunnverdiar:

• Felleskap

• Glede

• Fair play

• Lojalitet

• Samhold

På Stord Hestesportsenter tar me vare på kvarandre uansett grein og nivå.

Eit godt miljø – alle sitt ansvar er eit motto som alle medlemmarskal arbeida for. Anten ein er rytter, kusk, trenar, ponnimamma, hestepappa, stevneleiar, tillitsvalt, føresett eller støttespelar bør ein vera oppteken av eit godt og sunt miljø. Dette er me og heilt avhengige av på Stord Hestesportsenter.

Alle som er medlemmar i klubben og travlaget er representantar for både klubbane og hestesenteret. Din veremåte er både klubbane og senteret sitt ansikt utad.

Stord Hestesportlag er tilsluttaNorges rytterforbund:Me skal i særlig grad forholde oss til desse normene:

KR 1-§ 114 – Normer for ryttersporten

1. I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet,og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn.

2. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først. Dette gjelder bl.a. oppstalling, tilsyn og stell, hovstell, treningsmetoder, sal, utstyr og transport. Alt hold, trening og bruk av hest skal bygge på gjeldende kunnskap om hestens mentale og fysiske behov.

Metoder som FEI, NRYF eller norsk lov ser på som dyremishandling, skal ikke forekomme. Misbruk av naturlige eller kunstige hjelpere (inkludert sporer, pisk, hjelpetøyler mm) er uakseptabelt.

3. Hester som trenes eller deltar i konkurranser, må være friske og skadefrie. Ulovlig bruk av medikamenter eller andre behandlingsmetoder må ikke forekomme. Drektige hopper i 5.-11. drektighetsmåned og hopper med føll yngre enn 6 måneder (egne og ammeføll) skal ikke konkurrere.

4. Hester og utøvere som deltar i konkurranser, skal være i god nok form og ha de nødvendige ferdigheter som konkurransen forutsetter.

6. Konkurransene/treningene må ikke utsette hester eller utøvere for unødige belastninger eller fare. Det må legges stor vekt på godt underlag og sikre baner (inkludert hindre), og sikker og egnet oppstalling med god nok adgang til vann, fôr og strø. Det må tas hensyn til værforholdene.

7. All transport må foregå på en sikker og dyrevernmessig forsvarlig måte og i henhold til gjeldende forskrift om transport av dyr. Reisen skal være godt planlagt, og ventilasjon, hygiene, hvileperioder og tilgang til mat og vann må ivaretas. Hesten må være i form til å kunne gjennomføre hele reisen, både til og fra konkurranseplassen.

8. Stord ride- og køyreklubb skal på alle nivå arbeide for at alle personer og organer under deres jurisdiksjon respekterer og arbeider for å ivareta hensynet til hestens velferd.

§ 174 – Avstraffelse og ukorrekt behandling av hest

1. Enhver form for barring er forbudt: ingen person får holde eller berøre noen del av et hinder under spranget. Bruk av skarpe gjenstander i bandasjer eller andre metoder for å gjøre hesten øm på bena regnes som barring.

2. Ved bruk av skarpe gjenstander i bandasjer o.l., som kan påføre hesten smerte eller ubehag ved trykk eller slag mot bena. Vi føre til umiddelbar utkastelse fra Stord Hestesenter.

3. Som rettledning om bruk av pisk skal gjelde at pisk ikke må brukes som avstraffelse, bare som rettledning. Ved ulydighet kan hesten gjøres oppmerksom gjennom et lett slag på bogen eller bakom salen. Pisken skal i så fall benyttes umiddelbart i tilknytning til ulydigheten. Hva gjelder «tipping», kan dette tillates høyst et par ganger i løpet av rittet ved at rytteren «tipper» hesten gjennom et lett slag på bogen eller bak salen.

4. Som ukorrekt behandling av hest regnes alle tilfelle der noen opptrer slik mot en hest at det kan medføre smerte eller unødig ubehag. Som eksempler kan nevnes:

*Rykk i tøylene

*Gjentatte kraftige sjenkelslag

*Overdreven sporebruk

*Harde piskeslag

*Å ri med oppvinklet pisk (feil vei i hånden)

*Skrik, banning eller andre upassende uttrykk

*Gjentatt hopping over hinder

*Andre tilfeller som har form av avstraffelse, f.eks. elektriske sjokk, blistrende bandasjer, smørelser etc.

Ta kontakt med leder av Stord hestesportsenter hvis du ser slik atferd på senteret.

§ 175 Utilbørlig opptreden

Som utilbørlig opptreden regnes enhver handling eller uttalelse som strider mot god skikk og bruk og som kan skade sportens omdømme. Som utilbørlig opptreden regnes bl.a.:

– ukorrekt oppførsel eller upassende/støtende uttalelse til eller om leder eller funksjonær ved senteret eller andre medlemmer. På norsk kalt sladder.

– enhver handling eller uttalelse for øvrig som kan skade ryttersportens anseelse og gode omdømme.

På Stord hestesportsenter tar me og vare på menneska, og har følgjandemiljøreglar:

 • Du skal ikkje gjera mot andre, det du ikkje ynskjer at andre skal gjeramot deg.
 • Du kjem langt med god,gammeldags folkeskikk.
 • Ikkje baksnakk. Snakk til kvarandre, ikkje om kvarandre.
 • Tru ikkje alt du høyrer. Sprei ikkje løgner.
 • Me tek vare på kvarandre.
 • Det er plass til alle uansett alder, kjønn og nivå.
 • Saker som omhandlar hestar sitt ve og vel,skalførst takast opp med hesteeigar eller den som har ansvar for hesten.
 • Leiar ved Stord hestesenterkontaktast ved brot på ryttersporten sine normer eller miljøreglane.
 • Det er leiar av hestesenteret som skal ta seg av saker som oppstallørar er usikre på.
 • Leiar informerar styret om sakene er av alvorlig karakter.
 • Ommindreårige gjer nokogale må einsnakke medforeldra. Søk løysninger på dei problem som måtte oppstå.

Sanksjonar for brot på miljøreglane:

Ved brot på etiske og moralske retningslinjer vil følgjande skje:

1. Vedbrot på reglane vil munnleg advarsel bli gitt.

2.Ved brot på reglane for andre gongvil vedkomande bliutvist fra Stord hestesenter umiddelbart.

3. Ved grov misferd (forseelse) som går til styresak, kan styret velje å bortvise vedkomande umiddelbart.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.